Sportwerkgever

Communicatieverslag Algemene Ledenvergadering

Communicatieverslag Algemene Ledenvergadering

Nog napratend over de visie van Peter Borgdorff tijdens voorafgaande Kennissessie ‘Visie op pensioen’ werd de Algemene Ledenvergadering van de WOS onder leiding van Jan Boeve op 7 juni om half 5 gestart. Na het goedkeuren van de verslagen van de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 8 en 17 december 2015, werd het Jaarverslag 2015 gepresenteerd.

ARNHEM - 21 juni 2016

De complimenten uit de zaal werden met gepaste trots in ontvangst genomen door het WOS bureau. De titel 'Finish… en Start! impliceert een jaar waarin we het Sociaal Contract 2012-2016 afronden met een positieve evaluatie van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en de start van de cao-onderhandeling voor een driejarige CAO Sport.

2016, een nieuw begin
Onze finish was geen eindpunt, maar een nieuw begin, een start met nieuwe meerjarenafspraken. Ronald Veldman neemt ons tijdens de Algemene Vergadering mee in de speerpunten van het nieuwe beleidsplan, voor het eerst op hoofdlijnen gepresenteerd tijdens de Sport Recordings XL. Tevens deelt hij de belangrijkste conclusies van deze innoverende bijeenkomst, die afgelopen maart door de sociale partners in de sport is georganiseerd als aftrap met het oog op een nieuw Sociaal Contract.

Uitkomsten Sport Recordings XL 22 maart 2016 en vervolg
Werkgevers en werknemers hebben een diversiteit in wensen als het gaat om een nieuwe cao. Uitkomsten Sportrecordings:
 • 50% heeft medezeggenschap goed geregeld;
 • werknemers krijgen voor zelfontwikkeling een 5,8;
 • kleine meerderheid is voor eigen budget 'duurzame inzetbaarheid' werknemers';
 • 56% vindt leeftijdsdagen niet van deze tijd;
 • 43% denkt later een goed pensioen te hebben, 12% niet;
 • veel interesse voor moderniseren CAO Sport.
​Een grote groep deelnemers heeft aangegeven betrokken te willen zijn bij de uitwerking van de meerjarenafspraken en projecten. Het AOS komt 20 juni bijeen waarin meerjarenafspraken en projectplannen definitief gemaakt worden. Arbeidsmarktfonds Samen Presteren heeft al ingestemd met de projectplannen dus nu kunnen we samen aan de slag!

Speerpunten Meerjarenafspraken Sport 2016 - 2018

Presteren en ontwikkelen
 • implementatie prestatiegericht belonen;
 • nieuwe functieniveaumatrix en competentiebibliotheek;
 • training leidinggevenden gesprekscyclus.
Vanuit de zaal wordt geïnformeerd of de vraag naar de invoering van Prestatiegericht belonen groot is? De Judobond geeft aan ernaar te streven om in de toekomst Prestatiebericht belonen in te voeren, evenals een aantal grotere bonden. Voornamelijk kleinere organisaties zijn nog afwachtend. De WOS gaat ondersteunen met training en instrumenten rondom de implementatie.

Vitaliteit en Slimmer werken
 • eind 2016 komt er een onderzoek vanuit sociale partners waarbij werkgevers zich kunnen aanmelden om een vitaliteitsmeting binnen hun sportorganisatie te laten uitvoeren. Het geeft inzicht in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en teams om hierop verder beleid te ontwikkelen;
 • opleiden leidinggevende in voeren inzetbaarheidsgesprek;
 • gericht inzetbaarheidsbeleid (alternatief leeftijdsdagen) middels een pilot.
Loopbaan en ontwikkelen
 • sportmobiliteitscentrum doorontwikkelen naar een loopbaan en ontwikkelpunt;
 • leidinggevende en medewerker voeren periodiek gesprekken over de duurzame inzetbaarheid van de medewerker waarbij functioneren, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en vitaliteit op zowel korte als lange termijn centraal staan. Het E-portal en de training 'Leiding geven aan loopbaanontwikkeling' vormen hiervoor een basis in aansluiting met de andere projecten Vitaliteit en Presteren en ontwikkelen.
Pensioen
 • goede dialoog pensioenregeling;
 • kleine contracten (arbitrage en docenten) uitsluiten van verplichtstelling. Medewerkersbijeenkomsten: 80% vindt pensioen goed, niemand ontevreden, score PFZW 8,2.
Fiscaliteit
 • modelovereenkomst van opdracht;
 • vereenvoudiging modelregeling meerkeuzesysteem;
 • stroomschema 'Bepaal arbeidsrelatie' in samenwerking met de belastingdienst.
Wet werk en zekerheid
 • afspraken omtrent derde jaar WW;
 • oplossing voor gevolgen ketenregeling bij sportverenigingen en organisaties die werken met beroepssporter;
 • enquête WWZ onder leden, verdere ondersteuning bieden.
Modernisering
 • betere aansluiting op wensen en behoeften;
 • aanpassen naar actualiteit;
 • gelijke behandeling, maatwerk waar nodig;
 • leesbaarheid vergroten (techniek en taal); Engelse CAO Sport.
Jaarrekening 2015
Tot slot werd de Jaarrekening 2015 besproken en vastgesteld. Het geld dat nog resteert is gereserveerd voor 'Nieuw beleid', waaronder de doorontwikkeling van de pijler Kennisknooppunt, de opvolging en ondersteuning rondom de WWZ evenals het gehoor geven aan de strategienotitie 'Koers vooruit' door onderzoek te verrichten naar verbreding van de sector.

Complimenten
De WOS ontvangt complimenten over de stiptheid en strakke planning waarmee zowel de Kennissessie 'Visie op pensioen' als de ALV is ingedeeld en is afgerond. De presentatie van Peter Borgdorff is goed ontvangen. Zijn humor, toegankelijke manier van kennis delen en de afwisseling tussen plenair en interactie aan rondetafels en met de zaal werd door de aanwezigen erg positief ontvangen.

CAO Sport / Collective labour agreement Sport 2016 - 2018
Na herhaalde verzoeken is de CAO Sport vertaald naar de Engelse taal met financiële ondersteuning van het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren: 'Collective labour agreement for the Sport sector 2016 - 2018'.

Save the date: 22 november 2016 Algemene Ledenvergadering met Kennissessie
De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 22 november 2016 van 19.00 tot 21.00 uur bij het NBC te Nieuwegein, waarbij u een lichte maaltijd wordt aangeboden. Deze Algemene Ledenvergadering staat in het teken van de contributieregeling, de begroting 2017 en de bestuurssamenstelling. Gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering zal weer een kennissessie worden georganiseerd. Wij vragen u hiervoor uw input te geven: welk onderwerp of thema wilt u graag behandeld zien? U kunt dit uiterlijk 1 september 2016 mailen aan info@sportwerkgever.nl. Wij zijn erg benieuwd naar uw voorstellen.

Presentaties en andere bijeenkomsten
Onze presentaties kunt u hier nog eens rustig terugkijken:

Kennissessie Pensioen
Presentatie Pensioen WOS
Presentatie Meerjarenafspraken

Heeft u nog verdere vragen, neemt u dan contact op met ons bureau. Wij zien uit naar uw komst op 22 november aanstaande of tussentijds bij één van de door ons te organiseren bijeenkomsten, workshops of informatiesessies, waaronder de workshop 'Leidinggeven en loopbaanontwikkeling' van 4 oktober aanstaande. Kijk snel verder voor meer informatie en aanmelden voor de workshop 'Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling'.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven