Sportwerkgever

HR-wet- en -regelgeving in 2017

HR-wet- en -regelgeving in 2017

Vanaf 2017 doen verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving hun intrede die voor u als sportwerkgever relevant zijn. We vatten de belangrijkste wijzigingen voor u samen.

ARNHEM - 30 december 2016

Houd er rekening mee dat er in de loop van 2017 nog aanvullingen en tussentijdse wijzigingen kunnen plaatsvinden. Wij houden u hiervan steeds op de hoogte.

Aanpassingen Wet banenafspraak
Mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, worden zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister opgenomen. Dit wordt ‘de Praktijkroute’ genoemd. Als iemand via de Praktijkroute is opgenomen in het doelgroepregister telt de baan waarop mensen werken vanaf dat moment mee voor de banenafspraak.

(Ex)-leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling worden opgenomen in het doelgroepregister, wanneer zij bij UWV een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit was al eerder geregeld voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Gemeenten worden verplicht een bepaald aantal beschutte werkplekken te creëren.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers
Werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming wanneer zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen en minimaal 1.248 verloonde uren per jaar maken. Dit voordeel krijgt u automatisch; u hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen. Het LIV wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar en kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar.

Wet aanpak schijnconstructies
Werkgevers betalen het volledige minimumloon. Constructies waarbij werkgevers, door bedragen in te houden op, of te verrekenen met het loon, minder dan het hele minimumloon betalen zijn in beginsel verboden. Bijvoorbeeld maaltijdkosten inhouden op het loon. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies. Er komt mogelijk een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers.

Arbeidsongeschiktheid
Het wettelijk onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden in de financiering van de WGA komt te vervallen. Hierdoor gaan werkgevers vanaf 1 januari 2017 één gecombineerde WGA-premie betalen en hebben ze de keuze om voor hun gehele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Maximum transitievergoeding
Het maximum voor de transitievergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2017 is de maximale vergoeding 77.000 euro.

AOW-leeftijd verhoogd
In 2017 zal de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar en 9 maanden bedragen. Na 2017 zet de geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd door. De AOW-gerechtigde leeftijd wordt in stappen verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Loonheffingen 2017
In de nieuwsbrief van de Belastingdienst leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2017. Op het moment van samenstelling van deze nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief. Daarom verschijnen er meerdere nieuwsbrieven. In de volgende uitgaven vult de Belastingdienst de informatie aan met nieuwe informatie. Bij ‘Nieuws’ op belastingdienst.nl/loonheffingen leest u wat de aanvullingen en veranderingen in elke uitgave zijn.

Minimumlonen
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen licht per 1 januari 2017. De bedragen gelden voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Zij hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:
  • € 1.551,60 per maand;
  • € 358,05 per week;
  • € 71,61 per dag.
Wijzigingen Arbowet
Het was de bedoeling dat de wijzigingen in de Arbowet op 1 januari zouden ingaan, maar de ingangsdatum is verschoven naar 1 juli 2017. De inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurde aanpassingen hebben als doel het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. De aangepaste wet stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers - het zogeheten basiscontract. In deze schriftelijke overeenkomst is in ieder geval geregeld:
  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe werknemers toegang hebben tot bedrijfsarts en preventiemedewerker;
  • dat medewerkers recht hebben op een second opinion bij een andere bedrijfsarts;
  • dat er een klachtenprocedure is.
De overeenkomst van de werkgever met de arbodienstverlener moet ook duidelijk zijn over het door (of het onder verantwoordelijkheid van) de bedrijfsarts opsporen, onderkennen en diagnosticeren van beroepsziekten, het melden ervan conform de ministeriële regeling, en over het zo nodig ontwikkelen van een preventieve aanpak in bedrijf of sector.

Daarnaast moet de aangepaste Arbowet de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen vergroten. Zo krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

OR en beloningsverhoudingen
Dit betreft een aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), die als doel heeft om binnen ondernemingen met 100 of meer werknemers, duidelijkheid te verschaffen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en beloning ten opzichte van het voorgaande jaar van álle verschillende groepen werkzame werknemers in de onderneming. Bestuurder en ondernemingsraad moeten hierover minstens één maal per jaar het gesprek aangaan. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen.

OR en pensioen
Deze wetswijziging verduidelijkt dat de ondernemingsraden instemmingsrecht hebben bij de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling. Daarmee is een lacune in het huidige instemmingsrecht gedicht. Deze wijziging is overigens onlangs al ingegaan (1 oktober 2016).

Auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2017 zijn er nog maar twee categorieën bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s is dat 4 procent; voor alle andere leaseauto’s 22 procent. Voor auto’s die vóór 2017 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister, geldt een overgangsregeling van maximaal 60 maanden.

Wet DBA
De onlangs in werking getreden wet DBA is niet afgeschaft, wel is besloten handhaving ervan, behalve in gevallen waar sprake is van kwaadwillendheid, uit te stellen tot 1 januari 2018. Dat betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers langer de tijd hebben hun werkwijzen aan te passen.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven