Sportwerkgever

Sport is nog niet klaar voor centraal HR Shared Service Center

Sport is nog niet klaar voor centraal HR Shared Service Center

Onderzoek naar de behoeften van de sportsector naar een centraal HR Shared Services en Ontwikkelpunt Sport heeft aangetoond dat er wél behoefte is aan gezamenlijke dienstverlening op het terrein van HR. Maar voor een gezamenlijk georganiseerd HR centrum is nog onvoldoende draagvlak.

ARNHEM - 10 augustus 2018

Tot 1 januari 2017 werd met behulp van het Sport MobiliteitsCentrum getracht om medewerkers in de sport die boventallig raken te begeleiden en zo mogelijk voor de sportsector te behouden. Daarnaast bestonden er diverse losse initiatieven op het gebied van loopbaan en ontwikkeling binnen de sport. De samenwerkende partijen op het gebied van werkgeverschap en HR (Sociale partners in de Sport en NOC*NSF (inclusief sportbonden)) hebben de wens om een sectorbreed Ontwikkelpunt op te zetten, waar een breed pakket aan loopbaan-, ontwikkel-, vitaliteits- en inzetbaarheidsvragen kan worden opgepakt voor zowel werkgevers als werknemers.

Werkenindesport.nl
Vanaf 1 januari 2017 is gestart door vanuit één punt (werkenindesport.nl) lopende producten en diensten van alle partners te communiceren (thema’s en ontwikkelde initiatieven door partners op het gebied van ontwikkeling, leiderschap, flexibiliteit, opleiding, inzetbaarheid, mobiliteit) om daarmee bekendheid én gebruik te vergroten. Gedurende 2018worden de producten, diensten en activiteiten verder geïntegreerd op basis van verdere behoefte van de achterban.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de behoeften van de sector naar een centraal HR Shared Services en Ontwikkelpunt Sport. De onderzoekers concluderen dat er gesteld kan worden dat er binnen de sportsector (leden NOC*NSF en WOS) wél behoefte is aan gezamenlijke dienstverlening op het terrein van HR, maar dat er (nog) geen draagvlak is voor een gezamenlijk georganiseerd HR shared service centrum, waar alle HR-diensten in ondergebracht worden. De grote variëteit in omvang en aard van de dienstverlening speelt daarbij een rol. Er is geen duidelijk onderscheid in de meningen van grote, middelgrote of kleine organisaties.

Behoefte
De meest genoemde behoefte is de behoefte aan georganiseerde uitwisseling van kennis en ervaring op de meer strategische HR-thema’s en dan met name thema’s als personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid medewerkers, persoonlijke ontwikkeling, personele mobiliteit,organisatieontwikkeling en management development. Daarnaast is er een behoefte aan advies of klankborden over toepassen arbeidsvoorwaarden en cao, functiebeschrijvingen en -waardering, reorganisaties, afvloeiing en ontslag en arbogerelateerde zaken. Tevens wil men graag geïnformeerd worden over actuele HR-thema’s relevant voor de organisatie, zoals nieuwe wetgeving, cao en de genoemde strategische thema’s. De WOS wordt daarbij genoemd als logische partij die dit aanbod kan verzorgen en waar de meeste organisaties nu ook al gebruik van maken.

Netwerk
De geïnterviewden hebben geen behoefte aan een nieuwe entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid, huisvesting en personeel, die gaat acteren als aanbieder van genoemde diensten en activiteiten. Zij zijn voorstander van een netwerkachtige wijze van organiseren van HR-dienstverlening en advies, die aansluit bij bestaande entiteiten in de sport. NOC*NSF en WOS zijn volgens de geïnterviewden logische partijen om hierin een belangrijke rol te spelen. Belangrijkste taak van de gezamenlijkheid is dat men de vraag ophaalt en matcht met aanbieders die de gevraagde deskundigheid en voldoende kwaliteit hebben om de vraag te beantwoorden. Daarnaast kan vanuit de gezamenlijkheid doorverwezen worden naar geschikte externe partijen. In dit kader wordt met name de WOS genoemd als adviseur op het terrein van HR-advies en zou aangesloten moeten worden op bijeenkomsten van NOC*NSF en WOS waar het gaat om het uitwisselen van kennis en ervaring op HR-thema’s en onderwerpen.

Geen draagvlak
Helaas moet de algemene conclusie zijn dat er op dit moment geen draagvlak is voor het op- en inrichten van een centraal georganiseerd HR Shared Service Centrum. Slechts één organisatie is hiervan een voorstander. De redenen om nu geen HR shared service centrum te willen zijn de vermeende extra kosten voor de organisatie, het niet willen inleveren van eigen autonomie, de specifieke problematiek van de eigen organisatie en het feit dat mogelijk anderen inzage krijgen in de eigen 'bedrijfsgegevens'. Daarnaast bestaat er twijfel aan de werkelijke bereidheid van organisaties in de sport om de HR-dienstverlening centraal te organiseren. Bij de presentatie van de voorlopige resultaten aan de geïnterviewde organisaties op 1 december 2017 werd de vraag al gesteld waarom het deze keer wel zou lukken de HR-dienstverlening gezamenlijk te organiseren. Men lijkt immers niet bereid extra te betalen voor deze dienstverlening.

Goedwillendheid
In het verleden zijn al eerder pogingen ondernomen. Met name in 2009 zijn HR-services aangeboden aan die organisaties die dit zelf niet konden betalen of organiseren. Hiervan is goed gebruik gemaakt tot het moment dat de subsidie ophield en men dit zelf moest betalen. Men lijkt daarom niet bereid extra te betalen voor deze dienstverlening en gaat dit vervolgens zelf weer doen, waarbij de kwaliteit in veel gevallen ernstig te wensen overlaat en men onvoldoende lijkt te beseffen dat het nu ook eigen geld en personele capaciteit kost. Met het wegvallen van de ondersteunende dienstverlening van het Huis van de Sport is en blijft dit een aandachtspunt. In de bijeenkomst op 1 december jl. en in verschillende interviews is ook aangegeven dat allen best goedwillend zijn en dit ook regelmatig naar elkaar uitspreken tijdens bijeenkomsten, maar dat al snel door de dagelijkse hectiek en andere prioriteiten de goede voornemens niet tot uitvoering komen.

Daarnaast onderschrijft iedereen dat sport mensenwerk is en dat goede (toepassing van) arbeidsvoorwaarden en aandacht voor de eigen mensen essentieel is. Echter ontbreekt het bij veel organisaties aan de noodzakelijke deskundigheid en aan een vastgelegd personeelsbeleid. Tevens pleit men in meerderheid voor een gezamenlijke profilering van de sector (wij-gevoel) als een sector waar het leuk en goed is om te werken.

Hoe verder?
Sociale partners en NOC*NSF beraden zich op de thematiek. In de tussentijd wordt werkenindesport.nl versterkt met opleidingsmogelijkheden in en buiten de sport, wordt er gekeken naar coachingsmogelijkheden en handvatten op het gebied van vitaliteit, talentontwikkeling en flexibiliteit met samenwerkingspartners. Ook werken WOS en NOC*NSF aan een hr-format om werkgevers te ondersteunen om te komen tot hr-beleid en een overzicht van de instrumenten die reeds beschikbaar zijn voor werkgevers en werknemers. Zodra het format definitief gemaakt is, zal dit gepubliceerd worden. In de tussentijd houden we u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via werkenindesport.nl en sportwerkgever.nl. Mocht er een hulpvraag zijn dan kunt u ook via deze platformen contact met ons opnemen.

Een samenvatting van het HRSS onderzoek kunt u hier downloaden (pdf).

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven