Sportwerkgever

Reparatie derde jaar WW met ingang van 1 januari 2019

Reparatie derde jaar WW met ingang van 1 januari 2019

Wij willen u bij deze informeren over de huidige stand van zaken rondom de reparatie van het derde jaar WW, hetgeen per 1 januari 2019 van toepassing dient te zijn.

ARNHEM - 6 november 2018

Eerder heeft de WOS u geïnformeerd over de reparatie van het derde jaar WW. Kort gezegd houdt de reparatie in dat werknemers die vallen onder de CAO Sport, bij werkloosheid mogelijk recht hebben op een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering gedurende maximaal 38 maanden, in plaats van 24 maanden. Daartoe zult u als werkgever een klein percentage van het brutoloon (maximumdagloon) van uw werknemers moeten inhouden (0,3% in 2019). De gelden worden beheerd door de Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW) en zullen worden gebruikt om de de kloof tussen de wettelijke 24 maanden tot de afgesproken 38 maanden te overbruggen. Werkgevers worden pas aan deze afspraak gebonden als de aparte cao (de ‘verzamel-cao’) waarin de reparatie is geregeld, algemeen verbindend is verklaard. Het hele administratieve traject valt onder de verantwoording van SPAWW.

Achtergrond
Sociale partners (FNV Sport en Bewegen, De Unie, CNV Vakmensen en de WOS) hebben door deelname aan de ‘verzamel-cao’ uitvoering gegeven aan de cao-afspraken om het derde jaar WW te repareren. Deze afspraken zijn in overleg met de leden van de WOS tot stand gekomen.

Proces in een stroomversnelling
Na maanden vertraging is het proces in een stroomversnelling terecht gekomen. Op 5 oktober jl. is de cao aangemeld bij het Ministerie van SZW. Op 1 november jl. is kenbaar gemaakt dat werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de ‘verzamel-cao’ bedenkingen kunnen uiten tegen het algemeen verbindend verklaren van deze cao. Dit is mogelijk tot 12 november a.s. Het ministerie behandelt enkel bedenkingen die zij zwaarwegend acht. Te denken valt aan buitenproportionele fiscale en of juridische gevolgen voor uw organisatie. Deze worden niet snel aangenomen. Mochten er wel bedenkingen worden ingediend die het ministerie meent te moeten onderzoeken, dan leidt dit in de praktijk tot een vertraging (geen afstel) van de algemeen verbindend verklaring, en daarmee de ingangsdatum van reparatie. Zoals het er nu naar uitziet zal de ‘verzamel- cao’ die de reparatie regelt voor de werkgevers en werknemers die vallen onder de CAO Sport, met ingang van 1 januari 2019 in werking treden.

Meer informatie
Deze week ontvangt u van ons een bericht met meer uitgebreide informatie. Alle benodigde informatie treft u ook aan op de website van SPAWW. Op de website van de WOS vindt u naast eerdere berichtgeving ook antwoord op veelgestelde vragen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 - 483 44 50.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven