Sportwerkgever

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid in sportorganisaties gestalte te geven en te voorzien van voldoende draagvlak onder de werknemers. De ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn vormen van vertegenwoordigend overleg. De personeelsvergadering kan een bruikbare vorm van direct overleg tussen de werkgever en de werknemers zijn.

De Wet op de ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergaderingen enkele bevoegdheden en mogelijkheden op een groot aantal terreinen. De ingezette decentralisatie van arbeidsvoorwaarden vraagt om ter zake kundige en betrokken overlegpartners van de werkgever op ondernemingsniveau. Het is mogelijk dat hiervoor bij de cao- en/of ondernemersovereenkomst extra bevoegdheden aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden toegekend. Het is verder belangrijk dat de medezeggenschapsorganen beschikken over passende faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen.

De medezeggenschapstraditie en -cultuur zijn nog niet overal op voldoende niveau om deze decentralisatie goed vorm te geven, vandaar dat sociale partners hebben afgesproken de medezeggenschap de komende jaren te bevorderen door middel van een ondersteunend project. Daarbij staat deskundigheidsbevordering voor ondernemings- en personeelsvertegenwoordigingsleden en bestuur centraal.

Wilt u weten hoe de medezeggenschap binnen uw organisatie is geregeld of hoe u daar in de komende periode invulling aan kunt geven? Vul dan de quickscan in en gebruik de toolkit.

Quickscan Medezeggenschap Sport

Toolkit Medezeggenschap Sport (OR)

Toolkit Medezeggenschap Sport (PVT)Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!