Sportwerkgever

Wettelijk kader

Waar is de werkgever verantwoordelijk voor? Welke wettelijke doelvoorschriften moeten worden nageleefd, zodat de werkgever kan zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor zijn werknemers? De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen ligt primair bij de werkgever. Hieronder vindt u informatie over het wettelijke kader waar u als werkgever mee te maken heeft.

Arbowetgeving

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Dat is allemaal geregeld in de Arbowetgeving. Hier vindt u nadere informatie over dit onderwerp.

Arbeid & Zorg

Sportorganisaties en werknemers vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. Werknemers hebben in bepaalde omstandigheden een wettelijk recht om verlof op te nemen, dat is sinds 1 december 2001 geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Wet verbetering poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Aansprakelijkheid

Vanuit sportorganisaties, sportverenigingen en gemeenten komen steeds meer vragen over aansprakelijkheid. Wie is dan wanneer aansprakelijk - en hoe kunt u ervoor zorgen dat alles goed geregeld is? U kunt hier lezen over aansprakelijkheidsaspecten en de risico’s die sportorganisaties lopen. Tot slot wordt ingegaan op de verzekeringen die u als organisatie kunt afsluiten.