Sportwerkgever

Cao-afspraken

Cao-partijen hebben nadrukkelijk aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Vitaliteitsbeleid zorgt voor fitte werknemers in fysieke, mentale en sociaal-emotionele zin. Het is een gemeenschappelijke ambitie van cao-partijen dat de sportsector een werkomgeving biedt waar werknemers gemotiveerd, gezond en met plezier werken. Werknemers dragen hiervoor uiteraard zelf een grote verantwoordelijkheid, maar ook werkgevers hebben een rol door te faciliteren, heldere afspraken te maken en ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Cao-partijen zullen in de CAO-Sport de ruimte creëren om deze ook door hen zeer gewenste ontwikkeling te ondersteunen.

Tegemoetkoming in de ziektekosten CAO Sport
De tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering blijft bestaan. Hetzelfde geldt voor het artikel ‘Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid’, waarin voor hoogte van de loondoorbetalingsverplichting een goede aanvullende ziektekostenverzekering ook een rol speelt. Doelstelling is en blijft medewerkers te stimuleren om te kiezen voor een aanvullend pakket dat een sportief, vitaal en een gezonde leefstijl bevordert. Evenals het voorzien in preventie en spoedig herstel. Er vinden wel een aantal wijzigingen plaats, namelijk:
  • De toets voor toekenning van de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering is vereenvoudigd, waarmee de administratieve lasten voor werkgevers worden verlaagd;
  • Oproepkrachten kunnen geen aanspraak maken op de tegemoetkoming, omdat kosten en baten voor werkgevers niet in verhouding staan.
Onder het aanvullende pakket wordt niet verstaan de aanvullende tandverzekering.

Nieuwe regeling
In plaats van te toetsen op een aantal inhoudelijke criteria kent de werkgever voortaan de tegemoetkoming toe bij alle aanvullende ziektekosten pakketten vanaf 18 euro netto (inclusief collectiviteitskorting).

Pakketten vanaf 18 euro netto dekken de meest voorkomende uitval en zorg in de sector, hetgeen blijkt uit de onderzoeken van de collectieve ziektekostenverzekeraars. Deze pakketten beogen ten minste de volgende zorg te dekken:
  • minimaal 12 behandelingen aan fysiotherapie/ mensendieck/ oefentherapie;
  • extra psychologische en psychosociale zorg (vallend buiten de basisverzekering);
  • jaarlijkse vergoeding sportmedisch onderzoek (basis of groot)/ sportkeuring;
Sociale partners beogen met de regeling dan ook geen inhoudelijke wijziging, maar vooral een verlichting van de administratieve lasten.

Evaluatie van regeling
Tevens willen sociale partners de effecten van beide artikelen evalueren. Hiervoor zijn inzichten van de verzuimcijfers van de sector gewenst. Wij zullen onze leden vragen om deze jaarlijks met de opgave van uw loonsom te verstrekken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het WOS-bureau via info@sportwerkgever.nl of telefonisch via: 026 483 44 50.