Sportwerkgever

Arbobeleid

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven, dient elke organisatie een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. De prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

Belang arbobeleid
Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij de organisatie daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Positieve effecten
Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:

  • een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken;
  • goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers;
  • door een hogere motivatie ligt de productie hoger.

Onderstaande onderdelen zijn opgenomen in het arbobeleid.

Bron: Campagne ikkan van SZW

Preventiemedewerker

Organisaties zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft de organisatie niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.

Bhv'er

Elke organisatie is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere werknemers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brand en evacuatie.

Arbodienst

Sinds 2005 hebben organisaties meer keuze in hoe ze zich deskundig laten begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van hun arbo- en verzuimbeleid. Ze kunnen kiezen voor een contract met een arbodienst of voor het inzetten van een arbodeskundige.

PMO/PAGO

Een werkgever is wettelijk verplicht een periodiek medisch onderzoek aan te bieden aan zijn werknemers. Een werknemer is niet verplicht hieraan deel te nemen.