Sportwerkgever

Arbeid & Zorg

Sportorganisaties en werknemers vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. Werknemers hebben in bepaalde omstandigheden een wettelijk recht om verlof op te nemen, dat is sinds 1 december 2001 geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

In de kaders hieronder is uitgebreide informatie per verlofrecht terug te vinden. Ook vindt u daar informatie over de rol van de medezeggenschapsorganen, de consequenties voor de sociale zekerheid en een schematisch overzicht.

Calamiteiten- en kortverzuimverlof

Het opnemen van zorgverlof stelt de werknemer in staat de zorg voor een naaste op zich te nemen. Denk hierbij aan de partner, een (inwonend) kind of een eigen ouder. Afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van kort- of langdurend zorgverlof. Aan beide vormen zijn voorwaarden gesteld.

Kort- en langdurend zorgverlof

Het opnemen van zorgverlof stelt de werknemer in staat de zorg voor een naaste op zich te nemen. Denk hierbij aan de partner, een (inwonend) kind of een eigen ouder. Afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van kort- of langdurend zorgverlof. Aan beide vormen zijn voorwaarden gesteld.

Ouderschapsverlof

Een werknemer heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof tot een kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Zijn er uitzonderingen in het geval het verlof voor meerlingen wordt opgenomen? Wat is de omvang van het verlof? Kan de verlofperiode worden opgesplitst? En hoe lang moet een werknemer in dienst zijn op het verlof op te kunnen nemen?

Adoptie- en kraamverlof

Naast het zwangerschapsverlof bestaat voor werknemers het recht op maximaal vier weken onbetaald verlof bij adoptie van een kind. Ook werknemers die duurzaam de zorg en opvoeding voor een pleegkind op zich nemen, kunnen een beroep doen op adoptieverlof. Verder kan de partner bij de geboorte betaald kraamverlof opnemen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

In de WAZO is het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof opgenomen. Per wanneer mag een werkneemster dit verlof opnemen? En wat als de werkneemster na de uitgerekende datum bevalt? Hoe zit het met arbeidsongeschiktheid en ontslagbescherming? De antwoorden op deze vragen en meer zijn hier terug te vinden.

Afwijkende verlofafspraken

Het is mogelijk om van de WAZO afwijkende verlofafspraken te maken, die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de organisatie en de werknemer(s). Een schriftelijke overeenkomst met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is hiervoor wel vereist.