Sportwerkgever

FAQ's

Deze teksten zijn afkomstig van het Steunpunt RI&E-instrumenten (www.rie.nl)

Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?
Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever, ongeacht de omvang van de organisatie. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van Aanpak een vast onderdeel van de RI&E.
Organisaties die voor maximaal veertig uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen ook gebruikmaken van de SportRIE. Er is in de stelling van de vragen rekening gehouden met deze organisaties.

Wat als een organisatie geen RI&E heeft?
Bent u wel RI&E-plichtig, maar heeft u geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen op het moment dat de Inspectie SZW een bezoek aflegt. Ook wanneer zich een ongeval voordoet, wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces-verbaal

Hoe lang moeten de RI&E en het Plan van Aanpak bewaard worden?
In de Arbowetgeving worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er dus niet. Toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de Plannen van Aanpak zeker voor een termijn van vijf jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de organisatie bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijv. een schadevergoeding voor een werknemer) moet kunnen aantonen dat er voldaan is aan de zorgverplichting richting de werknemers. Ook de Inspectie SZW kan naar de RI&E vragen tijdens een bezoek.

Geldt de RI&E-verplichting ook voor een organisatie waar alleen vrijwilligers werken?
In de Arboregelgeving zijn ook regels opgenomen die gelden voor organisaties waar alleen gewerkt wordt met vrijwilligers. In artikel 9.5a van het Arbobesluit is aangegeven welke artikelen uit de Arbowet en het Arbobesluit nageleefd moeten door organisaties waar vrijwilligers werken. De RI&E is één zo’n verplichting. De RI&E hoeft echter alleen uitgevoerd te worden als in de organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia.

Wat zijn biologische agentia?:
Biologische agentia zijn levende organismen, die vaak zo klein zijn dat je ze meestal niet kunt zien. Zij komen in veel sectoren voor. Tot deze agentia behoren bacteriën, virussen, schimmels (gisten) en parasieten.

Is een zzp’er verplicht een RI&E uit te voeren?
Nee, op basis van de Arbowet zijn zzp’ers niet verplicht een RI&E uit te voeren. De RI&E-verplichting geldt alleen voor organisaties met personeel.
Hoewel zzp’ers niet officieel in dienst zijn bij een organisatie, kan het voorkomen dat ze door de Inspectie SZW als werkgever of werknemer worden gezien. Een zzp’er is volgens de Arbowet iemand die arbeid verricht en dit niet doet als werkgever of werknemer. Een 'werknemer' is volgens de Arbowet: "iemand met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling bij een werkgever”. Een zzp’er ordt gezien als werkgever wanneer hij/zij mensen in dienst neemt en/of gebruikmaakt van de diensten van stagiaires en/of uitzendkrachten. Ook geldt de RI&E-verplichting als een zzp’er een andere zzp’er inhuurt en gezag uitoefent over de werkzaamheden van de ingehuurde zzp’er.

Is een organisatie met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RI&E uit te voeren?
De Arbowet kent geen onderscheid tussen filialen of vestigingen. De RI&E dient alle aspecten van het werk te omvatten. Dat betekent dat voor iedere werkplek en dus ook voor elk filiaal de risico's in kaart gebracht moeten worden, temeer daar de risico's ook kunnen verschillen per filiaal (denk aan brandpreventie, BHV, lawaai etc.). Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten met betrekking tot de RI&E min of meer identiek kan zijn (denk aan arbeidstijden, werkdruk etc.).Kortom: ja, voor ieder afzonderlijk filiaal/iedere vestiging moeten de risico's geïnventariseerd en geëvalueerd worden in de RI&E. Sommige van die risico's kunnen voor alle filialen/vestigingen gelijk zijn.

Is een werkgever die gevestigd is in een huurpand, verplicht een RI&E uit te voeren?
Ja, iedere werkgever in Nederland is verplicht een RI&E uit te voeren. Het maakt hierbij niet uit of de organisatie in een huurpand is gevestigd of niet. Indien er knelpunten uit de RI&E naar voren komen die betrekking hebben op het pand, is de werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor het oplossen van deze knelpunten.
In de praktijk blijkt dat huurders zich tot de verhuurder richten wanneer er knelpunten uit de RI&E naar voren komen die betrekking hebben op het pand. In de huurovereenkomst is vaak geregeld wie voor dergelijke knelpunten verantwoordelijk is.

Moeten bedrijven die gezamenlijk in een pand zitten allemaal een aparte RI&E maken of kunnen zij volstaan met één gezamenlijke RI&E?
Elke werkgever is verplicht een eigen RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak. Dat er meer organisaties in één pand gevestigd zijn maakt hierbij niet uit. Uit de RI&E en het plan van aanpak kunnen punten komen die zowel individueel als gezamenlijk geregeld moeten worden. Het is bovendien aan te raden om op sommige gebieden samen te werken met de andere organisaties in het pand, zoals BHV en ontruiming. Ook zijn sommige verantwoordelijkheden vastgelegd in het huurcontract, bijvoorbeeld met betrekking tot brandveiligheid. De huurders kunnen de verhuurder hier op aanspreken.

Moet een organisatie ook een RI&E opstellen voor de werknemers van een ingehuurd bedrijf?
Nee, de bedrijven die worden ingehuurd zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een RI&E voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Ook wanneer deze werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd.
De inhurende organisatie is wel verantwoordelijk voor het voorkomen van gevaar voor gasten (in de Arbowet omschreven als derden); hier vallen ook de werknemers van het ingehuurde bedrijf onder. Uw gasten mogen niet het slachtoffer worden van uw organisatieactiviteiten. U moet uw gasten waarschuwen/informeren over gevaarlijke situaties in de organisatie, zoals losliggende traptreden of vorkheftrucks die door de organisatie rijden. Bij de inhuur van uitzendkrachten is de inlenende organisatie wel verplicht een RI&E op te stellen voor de ingehuurde werknemers.

Tel je ingeleende of gedetacheerde medewerkers mee voor het bepalen van het aantal medewerkers?
Wanneer de inlenende organisatie bepaalt hoe de ingeleende of gedetacheerde medewerkers exact werken, wat er gedaan moet worden, hoe er gewerkt moet worden et cetera, dan dient de inlenende organisatie deze medewerkers te beschouwen als 'gewone' werknemers. Dit betekent dat de organisatie verplicht is voor de werkzaamheden van deze medewerkers een RI&E op te stellen en dat deze ook meegeteld moeten worden voor het bepalen van het totale aantal werknemers. Werken de inleenkrachten of gedetacheerde medewerkers min of meer autonoom, dan worden de medewerkers meegeteld bij het detacheringsbedrijf.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!