Sportwerkgever

Algemeen

Er is sprake van seksuele intimidatie als seksuele gunsten afgedwongen (lijken te) worden. Dit kan spelen tussen leidinggevenden en werknemers, of tussen bijvoorbeeld trainer/coach en spelers. Zowel mannen als vrouwen kunnen dader of slachtoffer zijn.

Seksuele intimidatie kan in verschillende vormen voorkomen: verbaal, non-verbaal en fysiek. Seksuele intimidatie hoeft dus niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen als vervelend of bedreigend worden ervaren en de waardigheid van de ontvanger aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig een opmerking soms ook kan lijken, voor het slachtoffer kan deze ernstige gevolgen hebben.

Gevolgen van seksuele intimidatie op het werk
Seksuele intimidatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op iemands gezondheid. Veelvoorkomende klachten zijn: slapeloosheid, concentratiestoornissen, gebrek aan initiatief, angst, agressie, stress of algehele gespannenheid. Ook fysieke klachten kunnen ontstaan, zoals rug-, nek- en schouderklachten, hoofdpijn, buikpijn, maagklachten, eetstoornissen. Het aantal ziekmeldingen als gevolg van seksuele intimidatie ligt hoger dan het gemiddelde verzuim. In het ergste geval leidt het tot dusdanige gezondheidsklachten van psychische aard dat voor arbeidsongeschiktheid valt te vrezen. Ook het werk kan lijden onder ongewenste intimiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: afname van arbeidstevredenheid, afname van betrokkenheid bij de organisatie, onzeker gedrag, verhoogde kans op ongevallen. De gevolgen van seksuele intimidatie door collega's of leidinggevende zijn voor de werknemer groter dan bij seksuele intimidatie door een klant. De omgeving van het werk blijkt minder veilig te zijn. Dit is schadelijk voor het algemene vertrouwen in andere mensen.

Posttraumatische stressstoornis
Als een bedreigende werksituatie langer blijft voortduren, of als een incident heftig is geweest, dan worden de stressreacties chronisch of kunnen ze leiden tot een posttraumatische stressstoornis. Kenmerken hiervan zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies, vermijdingsgedrag en flashbacks van de nare gebeurtenis.

Wat zegt de wet?
In de Arbowet valt seksuele intimidatie (net als pesten, discriminatie, agressie en werkdruk) onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, dan wel te beperken. Ook zijn zij verplicht om voorlichting te geven over de gevaren van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die de werkgever heeft getroffen om de belasting te voorkomen of tot een minimum te beperken. Via de Algemene wet gelijke behandeling en via het Burgerlijk Wetboek is het voor een slachtoffer mogelijk om een schadevergoeding te eisen van de dader of om andere maatregelen af te dwingen bij de werkgever. Er geldt een algemeen verbod tegen 'enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.'

Bron: Campagne ikkan van SZW


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!