Sportwerkgever

Vrijwilligespelersovereenkomst

Download model (vrijwillige)spelersovereenkomst

Ondergetekenden

De sportorganisatie/vereniging [naam sportvereniging], gevestigd te [plaats], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam + functie] en [naam + functie], hierna te noemen ‘vereniging’,

en

[Naam speler], wonende te [plaats], geboren op [datum] te [plaats], hierna te noemen ‘speler’;

tezamen ook te noemen: ‘partijen’

In aanmerking nemende dat:

 • speler voor bepaalde tijd onderdeel wil uitmaken van het … team van de vereniging en de vereniging speler graag op wil nemen in dit ... team;
 • partijen met elkaar een overeenkomst willen aangaan om hun beider verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen vast te leggen en te verduidelijken;
 • partijen zich verbinden de verplichtingen in deze overeenkomst na te komen;
 • speler lid is van de vereniging en zich verplicht de statuten en de reglementen van de vereniging en van de bond [naam sportbond] alsmede de besluiten van hun organen na te leven.

[Optie:]

 • (de minderjarige) speler zich met betrekking tot het sluiten van deze overeenkomst heeft laten bijstaan door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Doel en duur

 1. De speler zal ten behoeve van de vereniging als speler deelnemen aan trainingen en wedstrijden van het [eerste/tweede/selectie]team. Partijen kunnen de activiteiten in onderling overleg wijzigen.
 2. De overeenkomst vangt aan op [datum] wordt aangegaan voor de bepaalde duur van één seizoen en eindigt derhalve van rechtswege op [datum] van het seizoen [jaar/jaar] zonder dat daartoe enige opzegging is vereist.
 3. Voor de begeleiding van de speler is de heer/mevrouw [naam], trainer/teammanager van het [eerste/tweede/selectie]team verantwoordelijk. De heer/mevrouw [naam] is tevens door de vereniging aangewezen als contactpersoon voor de speler.

Artikel 2 Verplichtingen vereniging

 1. De vereniging verzorgt het volgende pakket ter ondersteuning van de speler:
  • trainingsfaciliteiten, trainings- en wedstrijdprogramma en evaluatie;
  • kleding en sportuitrusting, als nader gespecificeerd in artikel 2.2;
  • onkostenvergoeding, als nader gespecificeerd in artikel 2.3;
  • een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, als nader gespecificeerd in artikel 2.4.

  Kleding en sportuitrusting

 2. De vereniging verstrekt de speler in bruikleen kleding en sportuitrusting bestaande uit:
  • 2 paar schoenen;
  • 1 clubtenue inclusief een uit- en thuisshirt;
  • 1 trainingspak;

  Dit pakket blijft eigendom van de vereniging.

  Onkostenvergoeding

 3. De speler ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte activiteiten.

  • de speler ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten;
  • vergoeding vindt plaats na declaratie en goedkeuring, onder overlegging van een betalingsbewijs. De vereniging zal de vergoeding maandelijks/per kwartaal na declaratie overmaken op bank/girorekeningnummer [rekeningnummer]van de speler.

  [Optie:]

  • de speler ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte activiteiten;
  • de speler ontvangt een vergoeding voor de onkosten die EUR… per kalendermaand bedraagt. De vereniging zal de vergoeding maandelijks overmaken op rekeningnummer: [rekeningnummer] van speler.

  Let op: het totaal aan betalingen, verstrekkingen en onkostenvergoedingen mag maximaal EUR 150 per maand en maximaal EUR 1.500 per jaar bedragen. Dit is inclusief de waarde van verstrekkingen in natura. Bij te verwachten overschrijding van dit bedrag, alleen kleding met logo van ten minste 70cm2 ter beschikking stellen of kleding die achterblijft op de vereniging ter beschikking stellen.

 4. De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Deze garandeert een uitkering in geval van lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de speler tijdens het verrichten van de activiteiten overkomt. De vereniging heeft ten behoeve van de speler een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade die de speler eventueel tijdens de uitoefening van de overeengekomen activiteiten veroorzaakt. Indien dit nog niet het geval is, is het verstandig dit zo snel mogelijk te regelen.

Artikel 3 Verplichtingen speler

 1. Speler verbindt zich voor de duur van deze overeenkomst lid te zijn van vereniging.
 2. Speler verplicht zich om zich te houden aan het individuele trainings- en wedstrijdprogramma.
 3. Speler is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de opstelling bij (oefen)wedstrijden geschiedt overeenkomstig het selectiebeleid en de -procedures van vereniging.
 4. Kleding en sportuitrusting

 5. Speler verplicht zich om tijdens deelname aan trainingen, wedstrijden en/of tijdens het uitvoeren van de uit deze overeenkomst voortvloeiende activiteiten namens vereniging het door de vereniging aangewezen sporttenue te dragen en de aangewezen sportuitrusting te gebruiken.
 6. Speler erkent dat de aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting eigendom zijn en blijven van vereniging. speler dient alle aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting onmiddellijk aan vereniging te retourneren op diens verzoek, doch in ieder geval bij beëindiging van deze overeenkomst.
 7. Speler mag aan de (sport)kleding of sportuitrusting geen wijzigingen aanbrengen en/of logo’s of reclamemateriaal van leveranciers/sponsors die erop zijn bevestigd verbergen of wijzigen. Speler verplicht zich om zo goed als mogelijk voor de (sport)kleding en sportuitrusting te zorgen en deze niet te beschadigen.
 8. Deelname bijeenkomsten

 9. Speler stemt ermee in dat hij jaarlijks maximaal … dagdelen beschikbaar is voor en meewerkt aan bijeenkomsten ter promotie van de vereniging of één of meer van haar sponsors. Deze verplichting geldt voor elk geheel jaar dat speler een overeenkomst heeft met vereniging. Een bijeenkomst wordt gerekend in eenheden van maximaal vier uur, inclusief reistijd. Van dit artikel kan worden afgeweken als de medewerking aan bijeenkomsten duidelijk strijdig is met de andere verplichtingen van speler ingevolge deze overeenkomst, zijn studie of werk of anderszins de nakoming daarvan niet redelijk is in verband met trainingen en/of (voorbereiding op) wedstrijden.

Artikel 4 Gevolgen niet nakomen van de afspraken

 1. Mocht de overeenkomst tussen partijen op initiatief van speler tussentijds worden beëindigd, dan is speler gehouden tot betaling aan vereniging van een vergoeding voor de geleden schade ter hoogte van minimaal de jaarlijkse contributie van vereniging.
 2. Indien speler zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken onder andere als bedoeld in artikel 3.2, dan kan vereniging de faciliteiten als weergegeven in artikel 2.1 direct stopzetten.

Artikel 5 Geschillen

 1. In geval van geschillen tussen de speler en de contactpersoon zal de kwestie worden voorgelegd aan het bestuur van de vereniging.

Artikel 6 Vrijwillige spelersovereenkomst

 1. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen. De speler verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
 3. De relatie tussen de vereniging en de speler is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud getekend op de navolgende data en plaatsen:

Handtekening vereniging
[sportvereniging, naam vertegenwoordiger 1]

 

 

Handtekening speler
[speler]

 

__________________________

 

 

__________________________

 

[sportvereniging, naam vertegenwoordiger 2]

 

 

[bij minderjarigheid: ouder/voogd]

 

__________________________

 

 

__________________________

 

Datum: ___________________

 

 

Datum: ___________________

 

Plaats: ___________________

 

 

Plaats: ___________________

 Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!