Sportwerkgever

Vrijwilligersovereenkomst

Download model vrijwilligersovereenkomst

Ondergetekenden

De sportorganisatie/vereniging ………., gevestigd te ………., rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……… overeenkomstig artikel … van haar statuten, in de functie van ………., hierna te noemen ‘vereniging’,

en

………., wonende te ………., hierna te noemen ‘vrijwilliger’,

overwegen het volgende:

  • de vereniging is voornemens voor de uitvoering van de hierna omschreven werkzaamheden een beroep te doen op externe ondersteuning door vrijwilligers;
  • vrijwilliger is bereid om de vereniging te ondersteunen bij de uitvoering van enkele activiteiten/evenementen;
  • partijen hebben nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen hen een dienstverband te laten ontstaan.

en verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten.

Artikel 1 Activiteiten
De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging met ingang van [datum] activiteiten verrichten op het gebied van [functiegebied].
De activiteiten zullen bestaan uit [functieomschrijving].

Partijen kunnen de activiteiten in onderling overleg wijzigen.

Voor het inwerken en de begeleiding van de vrijwilliger zal de heer/mevrouw [naam] zorgen. De heer/mevrouw [naam] is tevens door de vereniging aangewezen als contactpersoon voor de vrijwilliger.

[Optioneel:] De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de activiteiten in principe minimaal … uur per … beschikbaar te zijn.

Artikel 2 Onkostenvergoeding
De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem/haar verrichte activiteiten. 1 De tekst van artikel 2 is gebaseerd op geen onkostenvergoeding, een vergoeding ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis of op basis van de ‘fiscale vrijwilligersregeling’. Voor de fiscale vrijwilligersregeling gelden de volgende vergoedingen:

Onder de 23 jaar: maximaal € 2,50/uur* of
Vanaf 23 jaar: maximaal € 4,50/uur*; en

Voor beide – in totaliteit: maximaal € 150/maand*; en
Voor beide – in totaliteit: maximaal € 1.500/jaar*.
* Bedragen 2013.

De vereniging geeft - desgevraagd - de uitbetaalde bedragen door aan de Belastingdienst. De vrijwilliger draagt zelf verantwoordelijkheid voor het in de belastingheffing betrekken van de vergoedingen, als dat voor hem van toepassing is.

[Optioneel:] De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Vergoeding vindt plaats na declaratie en goedkeuring, onder overlegging van een betalingsbewijs. De vereniging zal de vergoeding maandelijks/per kwartaal overmaken op bankrekeningnummer … van de vrijwilliger. 1 De tekst van artikel 2 is gebaseerd op geen onkostenvergoeding, een vergoeding ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis of op basis van de ‘fiscale vrijwilligersregeling’. Voor de fiscale vrijwilligersregeling gelden de volgende vergoedingen:

Onder de 23 jaar: maximaal € 2,50/uur* of
Vanaf 23 jaar: maximaal € 4,50/uur*; en

Voor beide – in totaliteit: maximaal € 150/maand*; en
Voor beide – in totaliteit: maximaal € 1.500/jaar*.
* Bedragen 2013.

De vereniging geeft - desgevraagd - de uitbetaalde bedragen door aan de Belastingdienst. De vrijwilliger draagt zelf verantwoordelijkheid voor het in de belastingheffing betrekken van de vergoedingen, als dat voor hem van toepassing is.

[Optioneel:] De vrijwilligers ontvangt een vergoeding van EUR … per uur, maand of per jaar voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger. De vereniging zal de vergoeding maandelijks/per kwartaal/(half)jaarlijks overmaken op bankrekeningnummer … van de vrijwilliger. 1 De tekst van artikel 2 is gebaseerd op geen onkostenvergoeding, een vergoeding ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis of op basis van de ‘fiscale vrijwilligersregeling’. Voor de fiscale vrijwilligersregeling gelden de volgende vergoedingen:

Onder de 23 jaar: maximaal € 2,50/uur* of
Vanaf 23 jaar: maximaal € 4,50/uur*; en

Voor beide – in totaliteit: maximaal € 150/maand*; en
Voor beide – in totaliteit: maximaal € 1.500/jaar*.
* Bedragen 2013.

De vereniging geeft - desgevraagd - de uitbetaalde bedragen door aan de Belastingdienst. De vrijwilliger draagt zelf verantwoordelijkheid voor het in de belastingheffing betrekken van de vergoedingen, als dat voor hem van toepassing is.

Artikel 3 Verplichtingen
1.  In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig de vereniging op de hoogte brengen
2.  De vrijwilliger kan in het geval van verhindering een vervanger voor de vereniging regelen. De vrijwilliger zal de vereniging tijdig op de hoogte brengen van de naam van de vervanger.

Artikel 4 Contactpersoon
De vrijwilliger bepaalt in overleg met de contactpersoon de inhoud van de activiteiten.
Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatief ontplooien.

Artikel 5 Begeleiding
De wijze waarop en door wie de vrijwilliger wordt begeleid, wordt bepaald door contactpersoon.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen.

Artikel 7 Geschillen
In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de contactpersoon zal de kwestie worden voorgelegd aan de … van de vereniging.

Artikel 8 Ongevallenverzekering
De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Deze garandeert een uitkering in geval van lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens het verrichten van de activiteiten overkomt.

De vereniging heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade die de vrijwilliger eventueel tijdens de uitoefening van de overeengekomen activiteiten veroorzaakt.

Artikel 9 Vrijwilligersovereenkomst
Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de loonheffing en/of werknemersverzekeringen. De vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De relatie tussen de vereniging en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Artikel 10 Duur
De overeenkomst is voor bepaalde/onbepaalde tijd aangegaan. De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. Zowel de vrijwilliger als de vereniging kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen, met een redelijke termijn waarbinnen een oplossing voor het ontstane gat kan worden gevonden (van bijvoorbeeld: een aantal weken). Wanneer de vrijwilliger – door het aanvaarden van een betaalde baan – daar niet aan kan voldoen, dient de vrijwilliger de door hem/haar te verrichten activiteiten zorgvuldig over te dragen dan wel af te ronden.

Op verzoek van de vrijwilliger zal de vereniging bij het einde van de overeenkomst een vrijwilligersverklaring opstellen, waarin onder meer de verrichte activiteiten worden vermeld.

Handtekening opdrachtgever
[de vereniging]
  Handtekening opdrachtnemer
[vrijwilliger]
     

Datum: ___________________

 

 

Datum: ___________________

 

Plaats: ___________________

 

 

Plaats: ___________________

 

Optie bij minderjarigheid  2 Bij het aangaan van een overeenkomst voor vrijwilligerswerk met een minderjarige die jonger is dan zestien jaar is het verstandig om de ouder/voogd de overeenkomst te laten ondertekenen. Met betrekking tot het werken door minderjarigen zijn er enkele bijzondere regelingen gemaakt. Meer informatie is te vinden in de brochure Kinder- en jeugdarbeid aan strenge regels gebonden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

[Voorbeeldtekst om op te nemen in de overeenkomst]

De medeondergetekende [naam] verklaart, in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de vrijwilliger, akkoord te gaan met de inhoud van bovengenoemde overeenkomst en de vrijwilliger tot het aangaan daarvan te machtigen.

Ondertekening

________________________________

De wettelijke vertegenwoordiger [naam].Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!