Sportwerkgever

Telewerken

Telewerken is een werkvorm waarbij een gedeelte van de arbeid elders dan op de traditionele standplaats wordt verricht. Om u als werkgever te helpen, hebben cao-partijen een modelreglement ontwikkeld. Dit dient ter ondersteuning van werkgevers bij het opstellen van een regeling voor telewerken. Het geeft u een leidraad om in elk geval de belangrijkste aspecten van het telewerken fiscaal en juridisch goed te regelen.

Cao-partijen zien in telewerken een instrument dat flexibilisering van de arbeid mogelijk maakt en voordelen met zich mee brengt voor werkgever en werknemer. Het vergroot de mogelijkheid voor werknemers om werk en privé beter te kunnen combineren. Het biedt ruimte aan andere arbeidspatronen en door een betere planning kan telewerken bijdragen aan een hogere productiviteit. Daarnaast kan telewerken kostenbesparend werken, doordat er minder kantoorruimte hoeft te worden gebruikt.

In goede banen 
Naast voordelen, is er ook een aantal aandachtspunten waar rekening mee dient te worden gehouden. Zo is er minder direct contact met collega's en (informeel) overleg. Niet alle functies zijn geschikt voor telewerken. Het is dus aan te bevelen telewerken in goede banen te leiden.

Modelreglement telewerken 
Cao-partijen hebben een Modelreglement telewerken opgesteld, waarin de uitgangspunten van telewerken zijn opgenomen. Werkgever en werknemer leggen daarin ook een aantal afspraken vast. Behoudens zaken voortvloeiend uit fiscale wet- en regelgeving, en wet- en regelgeving voortvloeiend uit het Arbobesluit, is de werkgever vrij zelf invulling te geven aan het telewerkbeleid van zijn instelling.


Kostenvergoedingensystematiek
De werkkostenregeling omvat een systematiek van belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Er zijn drie categorieën verstrekkingen voor de thuiswerkplek die onbelast zijn:
  1. Verstrekkingen die voortvloeien uit de arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever (zoals de beeldschermwerkplek thuis). 
  2. Verstrekkingen die deels op de werkplek en deels op de thuiswerkplek worden gebruikt (zoals de mobiele telefoon en gereedschap). 
  3. Verstrekkingen die als zogeheten 'eindheffingsloon' zijn aangewezen.
Alle door de werkgever aangewezen vergoedingen en verstrekkingen blijven daarbij onbelast voor zover ze 1,5% van de totale loonsom (vrije ruimte) niet overstijgen.

Wet flexibel werken
  • Aanpassing werktijden: werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun werkrooster aan te passen. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
  • Aanpassing arbeidsplaats: werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen (bijvoorbeeld enkele dagen thuis werken). Als de werkgever dit verzoek wil weigeren dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer.
  • Aanpassing arbeidsduur: werknemers kunnen een verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang)

Meer over de werkkostenregeling

Modelreglement telewerken


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!