Sportwerkgever

Directeuren

Gedurende het proces van de totstandkoming en vernieuwing van de CAO Sport is een aantal malen de vraag aan de orde geweest of de directeur van een sportorganisatie ook onder de werkingssfeer van de CAO Sport zou moeten vallen. Het bestuur van de Werkgevers in de Sport (WOS) heeft overleg gevoerd met de besturen van de aangesloten leden. In dat overleg werd het volgende beleidsuitgangspunt geformuleerd:

"Van werkgeverszijde zal niet één uniforme regeling voor directeuren worden nagestreefd. De verhouding van de directeuren tot hun bestuur, en daarmee samenhangend hun arbeidsvoorwaarden, zijn te zeer verschillend om in één regeling te passen. Een jaarlijks centraal overleg over de arbeidsvoorwaarden voor de directeuren wordt niet opportuun geacht."

CAO Sport 
Als gevolg van dit beleidsuitgangspunt is de directeur van een sportorganisatie uitgezonderd van de werkingssfeer van de CAO Sport. Ook in de huidige CAO Sport is dit nog steeds vastgelegd. Om deze reden is in de functieniveaumatrix de functie van directeur niet als referentiefunctie opgenomen.  

Wens sportbonden
In contacten met verschillende directeuren en besturen van sportorganisaties is de nadrukkelijke wens naar voren gekomen om te beschikken over een functiebeschrijving 'Directeur'. Een beschrijving die aangeeft wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van een directeur van een sportorganisatie.

Brochure 
Op grond hiervan heeft de WOS de brochure 'Advies rechtspositie Directeur van een Sportorganisatie' opgesteld. Deze brochure is voor de leden van de WOS een normstellend kader waarbinnen de besturen van de leden vorm kunnen geven aan de contractuele verbintenis die zij met directeuren aangaan en waarin de besturen van de leden de contractuele relatie, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de directeuren met de sportorganisaties regelen. Dit normstellend kader is van belang voor de verdere organisatie van het werk (verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) binnen de werkorganisatie en geeft helderheid over de positie van de directeur ten opzichte van het bestuur en de wijze waarop bestuur en directeur met elkaar omgaan.

Brochure Advies Rechtspositie Directeur van een Sportorganisatie
Model directiestatuut
Model financieel statuut


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!