Sportwerkgever

Procedure kantonrechter

De kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens veranderingen in de omstandigheden (artikel 7:685 BW). Deze veranderingen in de omstandigheden omvatten alle mogelijke ontslaggronden behalve bedrijfseconomische redenen en ziekte die twee jaar heeft geduurd.

De ontbindingsprocedure vangt aan met het indienen van een inhoudelijk verzoekschrift, waarna de werknemer een verweerschrift kan indienen. De verzoeker dient hiervoor griffierechten te betalen. Hierna volgt een mondelinge behandeling bij de kantonrechter. Vervolgens zal de kantonrechter een uitspraak doen, in het algemeen binnen drie weken. De procedure neemt doorgaans zes weken in beslag vanaf de dag dat het verzoekschrift is ingediend. Dit is wel mede afhankelijk van de agenda van de kantonrechter.

Transitievergoeding
De ontslagvergoeding zoals we die al jaren kennen verdwijnt. In plaats daarvan komt er een transitievergoeding. Deze vergoeding moet worden betaald aan elke werknemer die na minimaal 2 jaar dienstverband op initiatief van de werkgever uit dienst gaat of op eigen initiatief uit dienst gaat vanwege een ernstig handelen of nalaten van de werkgever. Bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werknemer en als het gaat om een werknemer jonger dan 18 jaar die minder dan 12 uur per week gemiddeld heeft gewerkt, hoeft geen transitievergoeding te worden betaald. Bij schuldsanering of faillissement van de werkgever hoeft mogelijk ook geen transitievergoeding te worden betaald. De transitievergoeding wordt als volgt berekend: voor de eerste 10 jaar van een dienstverband ontvangt de werknemer per half dienstjaar een half maandsalaris. Vanaf het tiende dienstjaar ontvangt de werknemer 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,- of een jaarsalaris indien de werknemer een hoger jaarsalaris heeft dan € 75.000,-.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!