Sportwerkgever

Overeenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden afgesproken voor de duur van een bepaalde periode of de duur van een specifiek omschreven project. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege – dat wil zeggen na afloop van de afgesproken periode of het project – tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Let op dat bij de duur van een project duidelijk is omschreven welke werkzaamheden het betreft en dat het einde van het contract niet afhankelijk is van de invloed van de werkgever. Met andere woorden, het eindtijdstip van de arbeidsovereenkomst moet objectief vast te stellen zijn.

Einde van rechtswege houdt in dat er geen ontslagvergunning hoeft te worden aangevraagd. Ook hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen. De arbeidsovereenkomst eindigt ‘automatisch’ op het afgesproken moment.

Verlenging arbeidsovereenkomst
Een voor bepaalde tijd afgesloten overeenkomst kan na afloop van de overeengekomen tijd worden verlengd. Dit kan stilzwijgend gebeuren, dat wil zeggen zonder nadrukkelijke afspraken. Volgens de wet wordt de overeenkomst dan opnieuw voor dezelfde tijd aangegaan, met een maximum van een jaar (wordt bijvoorbeeld een voor 18 maanden afgesloten arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd, dan geldt die dus nog steeds, maar dan voor één jaar).

Het is ook mogelijk de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk te verlengen met een nieuw overeengekomen termijn. Dit hoeft niet dezelfde termijn te zijn. Zo kan een voor twee jaar afgesloten overeenkomst uitdrukkelijk worden verlengd voor iedere gewenste duur (een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van twee jaar kan bijvoorbeeld met een halfjaar of elf maanden worden verlengd). Ook kan uiteraard na afloop van de overeengekomen periode een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden afgesloten.

Men kan in een volgende arbeidsovereenkomst slechts een proeftijd overeenkomen indien de werknemer wordt aangesteld in een geheel andere functie (waaraan volstrekt andere eisen worden gesteld) en de werknemer de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan tijdens de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd niet kan gebruiken.

Van bepaalde naar onbepaalde tijd
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen normaal gesproken van rechtswege, ofwel ‘automatisch’, op de afgesproken tijd. Er is dus geen opzegging nodig en geen ontslagvergunning vereist. Met betrekking tot het aangaan van meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt de zogenaamde ‘3x2-regel’:

  1. er mag een ‘ketting’ van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten binnen een periode van twee jaar (3x2). Ook de derde arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging en een ontslagvergunning nodig zijn. De vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is echter automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  2. als een ketting van twee of drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer dan twee jaar heeft geduurd, dan is er vanaf dat moment sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  3. arbeidsovereenkomsten tellen mee in een ketting als ze elkaar opvolgen met zes maanden of minder tussen twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Als het dienstverband langer dan zes maanden wordt stopgezet nadat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geëindigd, dan begint men weer bij één te tellen.
Voorbeeld
Werkgever en werknemer komen bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van achttien maanden overeen. Twee maanden nadat deze arbeidsovereenkomst is geëindigd, besluiten werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor nogmaals achttien maanden af te sluiten. Omdat de totale duur van de keten 38 maanden is (18+2+18), vindt regel 2 toepassing en vindt omzetting plaats in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat de ketting langer dan twee jaar heeft geduurd.

Uitzondering
Eén arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van langer dan twee jaar mag eenmaal – direct aansluitend - met ten hoogste drie maanden worden verlengd, zonder dat omzetting plaatsvindt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze uitzondering is bedoeld voor de situatie dat een (tijdelijk maar langdurig) project van bijvoorbeeld vier jaar iets uitloopt. Om het project te laten afmaken, mag de werkgever deze arbeidsovereenkomst eenmaal met maximaal drie maanden verlengen zonder dat de werkgever hoeft op te zeggen.

CAO Sport
In de CAO Sport zijn afwijkende afspraken gemaakt. Gedurende 2015 blijven namelijk de oude cao-regels gehandhaafd. De oude regels zijn: voor normale werknemers drie contracten in drie jaar, voor projectmedewerkers vier contracten in vier jaar en voor bondscoaches en technisch directeuren een onbepaald aantal contracten voor bepaalde tijd. U moet bij het aangaan van tijdelijke contracten nu wel al rekening houden met het feit dat de nieuwe ketenregeling per 1 juli 2016 van toepassing zal zijn op alle op dat moment lopende tijdelijke contracten. Neem bij vragen altijd contact met de helpdesk, via de button rechtsonder.

Draaideurconstructies
Werkt een werknemer eerst bij een vereniging via (bijvoorbeeld) een uitzend- of detacheringsbureau en treedt hij vervolgens bij de vereniging zelf in dienst op basis van een contract voor bepaalde tijd, dan is er sprake van ‘opvolgend werkgeverschap’. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst(en) die de werknemer had bij het uitzend- of detacheringsbureau meetellen voor de ‘3x2-regel’. De wet bepaalt namelijk dat de “3x2-regel” ook van toepassing is op “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn”. Constructies waarbij de werknemer afwisselend werkt via een uitzendbureau en via contracten voor bepaalde tijd met de vereniging zelf, zijn dus niet mogelijk; in ieder geval ontstaat er na de derde schakel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In de situatie dat nieuw personeel eerst een tijdje via een uitzendbureau heeft gewerkt, moet hiermee rekening worden gehouden. Het beste is om aan het uitzendbureau een (schriftelijke) verklaring te vragen om na te kunnen gaan hoe vaak iemand al in dienst is geweest bij het uitzendbureau (voor de werkzaamheden bij deze werkgever).Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!