Sportwerkgever

SMART-doelen

Belangrijk is dat u de afspraken en doelen SMART formuleert.

SMART staat voor: 

 • Specifiek 
 • Meetbaar 
 • Acceptabel 
 • Realistisch 
 • Tijdgebonden 

Specifiek 
Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal. Bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes w-vragen: 

 • Wat willen we bereiken? 
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Waar gaan we het doen?
 • Wanneer gebeurt het?
 • Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? 
 • Waarom willen we dit doel bereiken? 

Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven.

Meetbaar 
Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Wat is er af als het af is? Een SMART-doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit van de te leveren inspanning. Doe zo mogelijk een nulmeting om de startsituatie te bepalen.

Acceptabel 
Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van uw organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de doelstellingen? U kunt het draagvlak vergroten door uw werknemers actief te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. Het is belangrijk ze daarbij daadwerkelijk inspraak te geven.

Realistisch 
Is het doel haalbaar? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende kennis, kunde, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert werknemers niet. Een te makkelijk doel is ook niet interessant, omdat het werknemers niet uitdaagt en geen bevrediging oplevert. Een SMART-doel moet gezien worden als een project, niet als een taak. Durf een uitdaging aan te gaan! Soms wordt de ‘R’ ook wel uitgelegd als ‘relevant’. Een haalbare en zinvolle doelstelling is motiverend en maakt energie los.

Tijdgebonden 
Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn ze klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!