Sportwerkgever

Btw en buurtsportcoaches

Het detacheren van personeel en de daarmee samenhangende omzetbelasting (btw) vormt voor de inlener een kostprijsverhogende factor en blijkt daarmee een belangrijke hindernis bij de uitwisseling van personeel tussen instellingen die samenwerken bij het realiseren van meer sport en bewegen in de buurt.

Btw en combinatiefuncties
Als de werknemer wordt uitgeleend aan een instelling die diensten verricht waarvoor ook btw is verschuldigd, kan deze instelling de btw die de uitlener in rekening brengt met de verschuldigde btw verrekenen. Sportinstellingen, scholen en culturele instellingen zijn in beginsel geen btw verschuldigd voor de diensten die zij verrichten, omdat zij diensten verrichten waarvoor vaak een wettelijke btw-vrijstelling geldt. Zo geldt bijvoorbeeld een wettelijke btw-vrijstelling voor sportdiensten die sportinstellingen voor hun leden verrichten tegen betaling van een contributie. Door deze btw-vrijstelling zijn sportinstellingen weliswaar geen btw verschuldigd over de ontvangen contributies, maar daar staat tegenover dat sportinstellingen de btw die de uitlener aan hen in rekening brengt niet kunnen verrekenen. Voor deze instellingen (zoals sportinstellingen) vormt de btw die de uitlener in rekening brengt dus een (extra) kostenpost.

In de brochure ‘Btw en combinatiefuncties’ wordt nader ingegaan op de btw-gevolgen die verbonden zijn met de combinatiefuncties in verschillende situaties.

brochure ‘Btw en combinatiefuncties


Btw en buurtsportcoaches
Bij de invoering van de combinatiefuncties heeft de toenmalige Taskforce Combinatiefuncties zich sterk gemaakt voor het realiseren van een Btw-vrijstelling voor combinatiefuncties. Nu, een aantal jaar verder, blijkt het probleem nog niet opgelost. Daarbij komt nog dat bij indertijd gekozen oplossingen, zoals de uitleenovereenkomst ‘om niet’, op veel plaatsen in Nederland toch btw wordt geheven door de Belastingdienst.

Er wordt geadviseerd aan gemeenten en hun lokale partners om bij elke vorm van samenwerking vooraf te overleggen met de regionale belastinginspecteur in verband met mogelijke btw-heffing.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!