Sportwerkgever

Stroomschema Pensioen

In de afgelopen periode kreeg de WOS steeds meer vragen van sportorganisaties over pensioenen. Een onderwerp dat duidelijk begint te leven. Vragen als: Wanneer val je onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) - het fonds van de sportsector? Is het mogelijk een vrijwilliger aan te sluiten bij PFZW? De WOS ontwikkelde daarom samen met PGGM, de uitvoeringsorganisatie van PFZW, onderstaand stroomschema dat antwoord geeft op deze vragen.

Pensioen is geen gemakkelijk onderwerp. Zeker niet, als u er niet dagelijks mee bezig bent. Het stroomschema helpt u daarom om een beter beeld te geven van de regelgeving. Het geeft in grote lijnen aan wat voor uw organisatie geldt. Ook wordt ingegaan op de vraag of alle werknemers recht hebben op pensioen en welke alternatieven er voor de sportorganisaties zijn.

Verenigingen niet verplicht
Voor sportverenigingen geldt dat zij niet vallen onder de verplichtstelling. Dat betekent dat de alleen rechterkant van het stroomschema van toepassing is!

LET OP! In het stroomschema is de mogelijkheid opgenomen om gebruik te maken van de instapregeling. Zoals uit de toelichting van het stroomschema blijkt, is er nog geen definitief akkoord hierover. Zodra partijen tot een akkoord zijn gekomen, zult u daarover via deze website worden geïnformeerd.

    Verplichtstelling     Contractuele aansluiting
Vallen uw bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstellingstekst van PFZW?

download stroomschema pensioen


1. Vallen uw bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstellingstekst Pensioenfonds Zorg en Welzijn?

In de wet staat dat bedrijven binnen een bedrijfstak verplicht zijn zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De werknemers in zo'n bedrijf bouwen verplicht pensioen op volgens de pensioenregeling in die bedrijfstak. De werkgever moet pensioenpremies inhouden en deze premies afdragen aan het pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert. We voorkomen hiermee dat werkgevers in dezelfde bedrijfstak concurreren op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Lagere pensioenpremies en dus slechtere pensioenregelingen worden zo voorkomen.

In de verplichtstellingstekst, opgenomen in het pensioenreglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, is aangegeven wanneer u verplicht aangesloten dient te worden bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

In het fondsbestuur zijn werknemers- en werkgeversorganisaties uit de sector vertegenwoordigd. Zij bepalen met elkaar de inhoud van de collectieve pensioenregeling.

PGGM is de uitvoeringsorganisatie van de pensioenregeling. Wanneer u niet verplicht wordt aangesloten, kunt u er zelf voor kiezen om contractueel aan te sluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Onder punt 5 'Mogelijkheid tot contractueel aansluiten binnen en buiten de werkingssfeer' leest u hier meer over en vindt u de voorwaarden.

2. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien een werkgever met de arbeidskracht een schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst heeft gesloten. De essentiële kenmerken van de arbeidsovereenkomst zijn:

 • de persoonlijke verplichting van de werknemer gedurende zekere tijd arbeid te verrichten tegen loon en in dienst van de werkgever (er bestaat een gezagsverhouding).

Uitzonderingen op een arbeidsovereenkomst zijn:

 • overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, hier speelt een gezagsverhouding geen rol;
 • ter beschikking stelling , uitzend-, detacherings-, of payrollconstructie;
 • vrijwilligerswerk bij stichting of vereniging, die geen vennootschapsbelasting betaalt en waarbij de vrijwilliger een onkostenvergoeding ontvangt van niet meer dan 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Zie www.belastingdienst.nl voor de actuele bedragen.

3. Aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Overige uitzonderingen zijn:

 • werknemers jonger dan 15 en ouder dan 65 jaar;
 • werknemers die reeds verplicht zijn deel te nemen in een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling of een verplichtgestelde beroepspensioenregeling;
 • werknemers die een dagopleiding volgen en uitsluitend gedurende hun vakanties werkzaam zijn voor periode per kalenderjaar van maximaal 6 weken achtereen en in totaal maximaal 60 dagen.

4. Kunt u zich beroepen op een vrijstellingsgrond?

Wettelijke grondslagen voor een vrijstelling zijn
De verplicht aangesloten werkgever kan (alleen voor alle of een deel van de bij hem in dienst zijnde werknemers die onder de werkingssfeer van de verplichtstelling vallen) op aanvraag door het bedrijfstakpensioenfonds worden vrijgesteld van die verplichtstelling:

1. vanwege een viertal wettelijk vrijstellingsgronden:

 1. in verband met een bestaande pensioenvoorziening;
 2. in verband met concernvorming;
 3. in verband met een eigen CAO, iv. in verband met onvoldoende beleggingsrendement van het pensioenfonds.
2. vanwege vrijstelling op vrijwillige basis onder de volgende wettelijke condities:
 1. werkgever dient DNB en het bestuur van het fonds inlichtingen te verstrekken;
 2. werkgever dient een andere pensioenvoorziening te treffen en die onder te brengen bij een BPF, OPF of verzekeraar;
 3. de pensioenregeling van de vrijgestelde werkgever dient tenminste actuarieel en financieel gelijkwaardig te zijn aan die van het fonds.

De natuurlijke persoon die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering of de rechtspersoon waarbij personen betrokken zijn die zulke bezwaren hebben, kunnen door het bedrijfstakpensioenfonds op aanvraag worden vrijgesteld van verplichtstelling.

Indien de werknemer die onder de verplichtstelling valt slechts tijdelijk in Nederland werkzaam zal zijn, kan deze werknemer of diens werkgever bij de Minister van SZW een aanvraag indienen tot ontheffing van de verplichtstelling.

5. Leeg aansluiten

Uw instelling wordt leeg aangesloten wanneer u wél onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn valt en er sprake is van:

 1. geen arbeidskrachten werkzaam;
 2. wel arbeidskrachten werkzaam, maar geen sprake van arbeidsovereenkomst (zie punt 2 'Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?').

Omdat het mogelijk is dat in de toekomst toch sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst en een (of meer) werknemer die wél onder de verplichtstelling valt, wordt de uw instelling 'leeg aangesloten' en wordt dit periodiek gecontroleerd. U kunt zichzelf aanmelden bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn door contact op te nemen met de werkgeversdesk 030 277 33 22.

6. Mogelijkheid tot contractueel aansluiten

Wanneer u niet onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn valt, kunt u ervoor kiezen om uw organisatie zelf bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan te sluiten. Dit noemen we contractueel aansluiten. Dit is mogelijk wanneer u binnen of buiten de werkingssfeer van het fonds valt.

De werkingssfeer van het pensioenfonds geeft aan welke branches op basis van activiteiten en arbeidsvoorwaarden, goed bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn passen. U kunt binnen of buiten de werkingssfeer van het fonds aansluiten. Voor meer informatie over de werkingssfeer en hoe u kunt aansluiten kunt u contact opnemen met de werkgeversdesk 030 277 33 22.

Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn geldt voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk een contract af te sluiten voor één werknemer en voor de overige werknemers niets af te sluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wanneer u hierin onderscheid wilt maken, kunt u terecht bij een commerciële verzekeraar. Klik hier voor de voordelen van collectief pensioen ten opzichte van commerciële verzekeraars.

7. U kunt wellicht aansluiten via de instapregeling

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is voornemens per 1-1-2011 het zogenaamde instapregeling aan te bieden. Hierdoor wordt het werkgevers makkelijker gemaakt om contractueel bij PFZW aan te sluiten. U stapt in tegen een lagere pensioenpremie en uw medewerkers bouwen pensioen op naar rato. Vervolgens gaat u elk jaar wat meer premie betalen, totdat u uiteindelijk het volledige premiepercentage betaalt en uw medewerkers volledig pensioen opbouwen. In de brochure vindt u meer informatie over de instapregeling. Klik hier voor de brochure.

Aansluiten is mogelijk voor werkgevers in de sectoren:

 • CAO sportvereniging, via de sportservice bureaus in deze sector die werknemers van de lokale sportverenigingen verlonen;
 • CAO multifunctionele sport - en fitness.

Het pensioenfonds kan desgevraagd een instapregeling aanbieden aan werkgevers:

 • uit opkomende sectoren binnen zorg en welzijn;
 • waarbij sprake is van een strategisch belang voor het pensioenfonds om door middel van de instapregeling tot toetreding van de sector te komen;
 • die voldoen aan de voorwaarden voor contractuele aansluiting.

8. Niet aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Dit is van toepassing wanneer u contractueel niet wilt of niet kunt aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld omdat u maar voor één van uw medewerkers pensioen wilt regelen en voor de overige medewerkers niet.

9. Hebben uw medewerkers behoefte aan aanvullende inkomensvoorzieningen?

Voor vragen kunt u terecht bij de werkgeversdesk: 030 277 33 22

Zie ook de website: http://www.pfzw.nl/Werkgevers/Service/Contact/Contact.asp

Wanneer uw instelling is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, kunt u tevens contact opnemen met uw persoonlijke accountmanager.Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!