Sportwerkgever

Beloningssysteem met variabele periodieken

In de CAO Sport 2016 – 2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. U leest onderstaand meer over variabele beloning. Ter ondersteuning bieden wij u een handleiding aan om deze wijze van belonen in uw organisatie te implementeren en realiseren.

Binnen de georganiseerde sport is de wens voor meer variabele beloningssystemen al geruime tijd geleden geuit. Dit heeft ertoe geleid dat werkgevers en werknemers nadrukkelijk mogelijkheden hebben gecreëerd in de cao om af te wijken van de bestaande salarissystematiek. Het is nu mogelijk om:
  • sterker te sturen op resultaat en gedrag;
  • het verschil in presteren meer tot uitdrukking te brengen in de individuele beloning;
  • het cao-salarissysteem meer flexibel te kunnen toepassen.
Vanuit de behoefte om het sturen op resultaten en gedrag van medewerkers te versterken en flexibeler en individueler te kunnen belonen, is een systematiek voor prestatiegerelateerde beloning ontwikkeld. 

Prestatiegerelateerd belonen versterkt de samenhang tussen presteren, beoordelen, ontwikkelen en belonen. De samenhang tussen de organisatiedoelen, de programma- en projectplannen en individuele jaarplannen wordt met dit systeem op individueel niveau geregeld. Met elke medewerker worden werk- en ontwikkelafspraken vastgelegd en de beoordeling van de prestatie is leidend voor de beloning. Dat laatste is een vernieuwing ten opzichte van het systeem met vaste periodieken. 

Deze beloningsvariant is dus een middel om prestaties te verbeteren en de ontwikkeling van de medewerker te stimuleren. Aan de hand van een gesprekscyclus maakt u afspraken, volgt u de voortgang en beoordeelt de medewerker. Afhankelijk van de beoordeling kunt u variëren in de jaarlijkse periodiek: 0, 2,5 of 4 procent. Dit in tegenstelling tot de vaste periodiek in de andere beloningssystematiek (CAO Sport artikel 11). Hierna wordt de beloningssystematiek met variabele periodieken verder toegelicht.

CAO Sport
In de CAO Sport wordt in artikel 12 weergegeven wat is afgesproken over de beloning met variabele periodieken. Hier is een uitgebreide toelichting aan toegevoegd.

Handleiding variabele periodieken

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!