Sportwerkgever

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Dankzij de harmonisatie van de instrumenten binnen de Participatiewet kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2016 gemakkelijker voldoen aan de banenafspraak. De wet voorziet in een uniforme no-riskpolis via het UWV voor de gehele doelgroep van de banenafspraak en voor mensen in een dienstbetrekking beschut werk op grond van de Participatiewet. Daarnaast komt er een gelijke mobiliteitsbonus (premiekorting) van 2.000 euro per jaar (maximaal drie jaar) voor de gehele doelgroep banenafspraak. Werkgevers komen in aanmerking voor de no-riskpolis en de premiekorting als zij deze mensen in dienst nemen. De wijzigingen gelden in beginsel voor de periode 2016 tot en met 2020.

Ervaringen van andere sportwerkgevers 2015
Sportwerkgevers gingen eind 2015 met elkaar in gesprek rondom de participatiewet. Medewerkers van diverse sportbonden kwamen bijeen om te spreken over de manier waarop de sportsector met werkervaringsplaatsen invulling kan geven aan de participatiewet. Enkele sportbonden hebben al invulling gegeven aan de Participatiewet en delen hun ervaringen. Lees het volledige artikel: Begeleiding essentieel bij invullen van participatiewet.

Branchemodel ‘Inclusief werkgeven in de Sport’ 2018
Steeds meer werkgevers bieden werk aan medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Toch heerst er nog veel onbekendheid over de mogelijkheden. Als WOS vinden wij het van groot belang om invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, het bieden van werk aan medewerkers met een arbeidsbeperking in de sport. Vanuit de WOS hebben daarom wij daarom samen met een aantal leden het branchemodel ‘Inclusief werkgeven in de sport’ ontwikkeld, waarmee wij uw sportorganisatie inzicht bieden in de mogelijkheden en een handvat geven om hier invulling aan te geven. Hier vindt u het branchemodel.Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!