Sportwerkgever

Meest gestelde vragen derde jaar ww

Eerder heeft de WOS u geïnformeerd over de reparatie van het derde jaar ww en de loongerelateerde WGA-uitkering. Ter informatie hierbij nog een aantal vragen met antwoorden.

Wat houdt de reparatie in?
De reparatie houdt in dat indien een werknemer geen wettelijk recht meer heeft op een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering, deze wordt betaald uit een spaarpot van de landelijke stichting, de Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW). De overheid heeft met ingang van 2016 het wettelijke recht op deze uitkeringen verkort. Sociale partners wensen het recht op de uitkeringen van werknemers terug te brengen naar het niveau van voor de verkorting. Dit gebeurt middels het geld uit de spaarpot.

Hoe gaat de reparatie in zijn werk?
De SPAWW draagt zorg voor de uitvoering van de door sociale partners overeengekomen private uitkering voor werknemers. Sociale partners hebben een akkoord gesloten dat ze aansluiten bij de zogenaamde verzamel-cao. Deze cao wordt algemeen verbindend verklaard waarna hij in werking treedt. De verzamel-cao bepaalt dat de aangesloten werkgevers een percentage aan premie moeten inhouden op het loon van hun werknemers. Van het gespaarde geld wordt de uitkering gedaan aan degenen die daarop recht hebben.

Wanneer gaat de regeling in?
In eerste instantie zou de ingangsdatum van de regeling voor de zomer zijn. Echter, de SPAWW heeft een vertraging opgelopen met als gevolg dat de regeling naar verwachting pas na de zomer zal ingaan. Voordat de regeling ingaat wordt deze aangekondigd in de Staatscourant. Op dat moment is de ingangsdatum inzichtelijk. De WOS zal u hierover informeren. Let erop dat uw werknemers mogelijk pas recht hebben op een uitkering als de regeling is ingegaan.

Wanneer is een handig moment om mijn werknemers te informeren?
Op het moment dat de regeling in de Staatscourant verschijnt, en er zicht is op de ingangsdatum, kunt u uw werknemers informeren. U kunt dan gebruik maken van de voorbeeldbrief die eerder op onze website is gepubliceerd. De WOS adviseert u uw medezeggenschapsorgaan eerder in te lichten. Dit kan bijvoorbeeld in een overlegvergadering, waarin u de regeling uitlegt als ook de gevolgen daarvan voor uw werknemers.

Wordt de CAO Sport nu algemeen verbindend verklaard?
Nee, de CAO Sport wordt niet algemeen verbindend verklaard. De afspraken over het derde jaar WW en de loongerelateerde WGA worden opgenomen in een zogenaamde verzamel-cao. Deze verzamel-cao wordt algemeen verbindend verklaard met als gevolg dat u als werkgever de premie op het loon van uw werknemer moet gaan inhouden. De verzamel-cao staat in die zin los van de CAO Sport.

Wat is de hoogte van de premie?
De hoogte van de premie afdracht over 2018 is 0,2 procent. De komende staffel geldt voor de komende jaren. Hierbij treft u een voorbeeld aan:

Inkomen in euro's per maand

Netto bijdrage 0,2%

Netto bijdrage 0,3%

Netto bijdrage 0,4%

Netto bijdrage 0,6%

1.750

2

3

4

6

2.917

3

4,5

6

9

4.475

5

7,5

9

14

Bron: spaww.nl
NB: Het percentages voor 2018 is vastgesteld en de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde bijdrage-percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75 procent.


Geldt de afdracht over 2018 met terugwerkende kracht?
Nee, de afdracht geldt niet met terugwerkende kracht. Als de verzamel-cao algemeen verbindend wordt verklaard, moet het percentage in de maand na algemeen verbindend verklaring worden ingehouden.

Waarom moeten alle werkgevers worden aangemeld, en gebeurt dit niet automatisch?
Namens sociale partners heeft de WOS al haar leden aangedragen. De Stichting PAWW neemt contact op met sociale partners en informeert hen over het verloop. De WOS zal u informeren.

Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting PAWW. Ook kunt u terecht bij de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.