Sportwerkgever

Sportspecifiek!

De modelovereenkomsten zijn sportspecifiek gemaakt door twee elementen nadrukkelijk vast te leggen. Ten eerste wordt het opleggen van sportspecifieke verplichtingen namens derden buiten ‘gezagsuitoefening’ gebracht. Ten tweede wordt vastgelegd dat er objectieve kwaliteiten zijn die opdrachtgevers mogen vereisen voor de vervanger, zonder dat dit ertoe leidt dat er geen sprake is van een vrije vervangingsmogelijkheid.

In de sector sport en bewegen speelt een aantal terugkerende fenomenen, waardoor de sport zich onderscheidt van veel andere sectoren. Dit komt enerzijds door financieringsvraagstukken (bijvoorbeeld sponsoring) en anderzijds maatschappelijke verantwoordelijkheid. De sportspecifieke modelovereenkomsten zijn hier op ingesteld.

Eerste sportspecifieke element, vereisten van derden leiden niet tot ‘gezag’
Het naleven van bepaalde -door externe partijen opgelegde- verplichtingen wordt niet aangemerkt als invulling van ‘leiding en/of toezicht’. Er ontstaat geen gezagsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer als de opdrachtnemer zich van de opdrachtgever moet houden aan de volgende -door externe partijen opgelegde- verplichtingen waar de sportorganisatie als opdrachtgever geen enkele invloed op heeft:
  • verplichtingen rondom gedrag, oplevering VOG, voorkoming seksuele intimidatie, voorkoming dopinggebruik, veiligheid (inclusief kledingvoorschriften);
  • regeling professionaliteit: handhaving beroepscode, onderwerping;
  • commerciële regulering: sponsoring, commerciële activiteiten, kledingvoorschriften (in beeld brengen logo, uniforme uitstraling).
Externe partijen
Onder externe partijen wordt in de modelovereenkomsten van opdracht verstaan:
  • ministeries van VWS en Financiën;
  • dopingautoriteit;
  • sponsoren;
  • NOC*NSF, bonden en internationale koepels van deze sportbelangenbehartigers (voorbeelden: UEFA, IOC).
Tweede sportspecifieke element, voorwaarden aan vervanging mogelijk
In de modellen ligt vast dat de opdrachtgever aan een vervanger de volgende eisen mag stellen:
  • beschikken over beroepsspecifieke vergunningen, certificaten en diploma’s;
  • registratie in kwaliteits- of beroepsregister;
  • beschikken over verklaring omtrent gedrag.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!